Dialogduksmetodiken

Färre och färre jobb kan idag lösas individuellt. Den moderna organisationens framgång bygger i stor utsträckning på ledarnas förmåga att kommunicera och medarbetarnas samarbetsskicklighet. Nyckeln är dialog!

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i problemlösningen samt att tillvarata varje medarbetares unika kompetens, frigörs den energi som är så avgörande för att få drivkraft i olika förändrings- och utvecklingssituationer.

 

Dialogduken är ett specialdesignat pappersark med skräddarsydda uppgifter för att skapa en strukturerad dialog kring ett visst ämne. Texten på dialogduken säkerställer att alla deltagare runt materialet kan ta ett aktivt ansvar för varsitt område

Den pedagogiska mångfalden bland uppgifterna är till för att göra materialet variationsrikt, lekfullt och inspirerande. Områdena har en tidsbegränsning för att säkerställa att deltagarna bara har tid att prata om just det, som är viktigt att ha en dialog och fokus kring.

TeamDuken

TeamDuken ökar samsyn och effektivitet i team kring VAD som ska göras och HUR det ska åstadkommas.

 

Med TeamDuken ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet att utveckla bl.a. samsyn kring uppdrag, kommunikation och spelregler för ett effektivt teamarbete. Med hjälp av en engagerande och strukturerad teamdialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla.

 

Innehållet i TeamDuken bygger på Susan A Wheelans forskning kring effektiva team samt Daniel Pinks tankar kring vad som skapar arbetsglädje, motivation och hög prestation i dagens arbetsliv. Dialogmaterialet kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

 

Effekter:

 • Skapar samsyn och ett gemensamt språk
 • Involverar alla i dialogen
 • Skapar reflektion och insikt
 • Bidrar till att sätta ord på egna tankar
 • Möjliggör att vi lär av varandra och förstår varandra bättre
 • Skapar delaktighet och ansvarstagande i teamet

GroupMat

GroupMat bygger på teorin på gruppsykologins grunder, Susan A Wheelans forskning kring effektiva team samt Patrick Lencionis tankar kring vad som gör arbetsgrupper funktionella. Frågeställningarna är utvecklade för den akademiska arbetsgruppens unika villkor.

Användningsområden

GroupMat används av större eller mindre akademiska arbetsgrupper som vill:

 • Få ihop gruppen socialt och öka gruppkänslan och trivseln
 • Etablera/förändra/förfina samarbetsformer och rutiner
 • Rikta insatser vid förändring av arbetsgruppens uppdrag och/eller uppgifter

Syfte:

Genom en strukturerad dialog skapa samsyn kring akademiska arbetsgruppens förutsättningar, mål, utmaningar och handlingsutrymme och ett konkretiserat underlag för att rikta och växla ut mer av gruppens insatser.

Mål:

Skapa förståelse, ansvarstagande och handlingskraft för gruppen att nå bättre resultat i en högre grad av trivsel.

LedarDuken

LedarDuken ökar ledarnas insikt och förmåga att kommunicera för att skapa tydlighet, meningsfullhet och rätt fokus utifrån uppsatta mål.

 

Mellan 70-90 % av en ledares arbetsvardag består av olika former av kommunikation. Enligt Andreas Werr och Philip Runsten, Handelshögskolan i Stockholm, kan allt färre arbetsuppgifter i dag lösas utan samarbete. Därmed är förutsättningarna för en ledare att kunna organisera, förändra och skapa resultat i sin arbetsgrupp, i stor grad beroende på hens förmåga att kommunicera.

 

LedarDuken bygger på aktuell forskning om ”Det kommunikativa ledarskapet” på Mittuniversitetet, i Sundsvall, samt ett 30-tal intervjuer med ledare i olika befattningar. Dialogmaterialet är självinstruerande, konkret och strukturerat, vilket ger ledare, på alla nivåer, en möjlighet att reflektera och skapa en gemensam plattform för sitt kommunikativa ledarskap. LedarDuken kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

 

Effekter:

 • Ökar ledarnas insikt och förmåga att kommunicera
 • Tydliggör ledarnas kommunikativa ansvar
 • Skapar samsyn kring organisationens kommunikationsklimat
 • Ger konkreta kommunikationstips
 • Ökar förståelsen för olika kommunikationsperspektiv
 • Möjliggör reflektion och erfarenhetsutbyte

Sille NyborgKontakta mig gärna, så berättar jag mer!

Använd formuläret nedan alternativt 070-495 02 81 eller sille@mentalboogie.com

SKICKA